Хүлээн авах и-мэйл, хаяг: info@virtual.mn 

Анхаарах: 

  • Компанийн лого бүхий хүлээн авагч харагдана. 
  • Хэрэглэгчийн системээр дамжуулан хийж байгаа тохиолдолд төлбөрийн хүлээн авсан тухай мэдэгдэл автоматаар Танд очно. 
Was this answer helpful? 109 Users Found This Useful (570 Votes)