Банкны харилцах дансаар төлөх Хэвлэх

  • 219

 

Хүлээн авагчийн нэр: Виртуал Ворлд ХХК

  • Худалдаа хөгжлийн банк: Төгрөгийн данс: 432009459 (MNT)  Долларын данс: 432007531 (USD)
  • Хаан банк: Төгрөгийн данс: 5431127067 (MNT)
  • Голомт банк: Төгрөгийн данс: 1175156254 (MNT)

Гүйлгээний утга: Нэхэмжлэхийн дугаар (Байгууллага бол регистрийн дугаарын хамт) бичнэ үү!

Гүйлгээний утга тодорхойгүйгээс үүдэн гарах хариуцлагыг манай байгууллага хүлээхгүй болно.


Was this answer helpful?

« Back